ಯುಗಾದಿ

ಯುಗಾದಿ

ವರುಷ ವರುಷಕೂ ಬರುವ ಯುಗಾದಿನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನೆಯ್ದು ಕೊಡು ಯುಗಾದಿಹೊಸ ದಿರಿಸ ತೊಟ್ಟ ಆ ಮಗುವಿನನಗು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುವಂತೆ ನಗುವಿನ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡು ನನಗೆಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀನು ಬರುವಾಗಹೊತ್ತು ತರುವ ಆ ಸಂತೋಷವರ್ಷವಿಡೀ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಸಂತೆಯಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಆ ಹೂವ ಪರಿಮಳ ವರುಷ ಪೂರಾಕಂಪ ತರಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ...