ಓಲೆ

ಓಲೆ

ಬರೆಯಲೊಂದು ಪತ್ರವ ಹಿಡಿದೆ ನಾನು ಲೇಖನಿಆರು ಮಾತು ನೂರು ತೆರದಿ ಮನದಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿದೆಬರೆಯಲೇನು ಷಟ್ಪದಿ ಉಲಿಯಲೇನು ಚೌಪದಿಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟ ಬರೆದೆ...