ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ

ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತವೆನೀ ನನಗೆ ಸಿಗದೆ ದೂರ ಇದ್ದಾಗನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತವೆನನಸೋ ಕನಸೂ ಕೊನೆಗೆನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್...