ಸೂರಿನಡಿ

ಸೂರಿನಡಿ

ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಸೂರಿನಡಿಇರಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬೆಳಕ ಬಿಂಬ!ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆನಾಳಿನ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟುವಕಂದಮ್ಮಗಳ ಓದಿಗೆದುಡಿದು ದಣಿದು ಬಂದ ದೇಹಕೆತಂಪನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹಸಿದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆನಿದ್ರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗುಂಯ್ ಗುಡುವಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆನಿಲ್ಲದು ಈ...