ಸಲೂನಿನ ಒಳಗೊಂದು ತಾಸು

ಕರಡಿಯ ಕೂದಲಿಗಿಂತಲು ದಟ್ಟಇತ್ತದು ತಲೆಯ ಮೇಗಣ ಸುತ್ತಕಡಿದದನೆಸೆಯಲು ನನಗಾದ್ ಆಸೆಕರೆದೊರಟಿತ್ತೆನ್ನ ಸಲೂನಿನ ಕಡೆಗೆನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ನಡುವಿನಲೊಬ್ಬನಿಂತಿದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಲುಗನ್ನಡಿ ಸುತ್ತಕಟ ಕಟ ಕತ್ತರಿ ಜಳಪಿಸಿ ಆತಬನ್ರಿ ಕೂಡಿ….ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ್ತಇವನಾರೋ ತಿಳೀದು ನನಗೆಹಳಬರ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಳವರು ಇವರು ಇವರಲೂ ಇಂದು ಕೆಲ...