ಸಂಜೆ

ಓಡಿ ಗೂಡ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿತ್ತುಬೆಳಗಿನಿಂದ ದಣಿದ ಮನಕ್ಕೆಕೊಂಚ ತಂಪು ಹವಾ ಬೇಕಿತ್ತುಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಸೇರಿ ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಾಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಯ್ಯೋಡ್ಡುವ...