ಹೊಸ ವರ್ಷ ‘ವರ್ಣಮಯ’ವಾಗಲಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ‘ವರ್ಣಮಯ’ವಾಗಲಿ

ವರ್ಣಮಯ  ಲೇಖಕವಸುಧೇಂದ್ರಚಿತ್ರಕಾರಪ ಸ ಕುಮಾರ್ಮುಖಪುಟ ಚಿತ್ರಕಾರಶ್ವೇತಾ ಅಡುಕಳಶೈಲಿ (ಗಳು)ಸುಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳುಪ್ರಕಾಶಕಛಂದ ಪುಸ್ತಕಪ್ರಕಾಶನ ದಿನಾಂಕಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೬, ೨೦೧೨ಪುಟಗಳು೨೨೬ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ISBN819261132-9 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ...