ಪಟಪಟನೆ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ
ವಾಚಾಳಿ
ಇವಳೆಂದು
ತಿಳಿಹೇಳೆ
ರಗಳೆ
ಅದುವಲ್ಲ — ಇವಳು ಯಾರು?