ಚೆಂದದ ಉಡುಗೊರೆಯ ತಂದು
“ಇದು ನಿನಗಾಗಿ
ನಾ ಮೆಚ್ಚಿ ತಂದದ್ದು..
ಚೆಂದಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ?”
ನೀ ಕೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಲಿ ನಾ ಹೇಗೆ?
ಉಡುಗೊರೆಯ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ
ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ ಮನ…