ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿವೆ…
ಉತ್ತರ ನಾನೇ ಹುಡುಕ್ಲೋ … ಇಲ್ಲಾ
ಚೀಟ್ ಶೀಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರೋ???