ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ
ಊಟದ ಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟೆನು ಹೊರಗೆ
ಬರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕರೆಗೆ

ಮನೆಯೂಟವು ಸಿಗದು
ನೆನೆದರು  ನೀನು
ಚೆಂದದ ಹೋಟೆಲ್
ಸಿಗುವುದೊ ನೋಡು

ನಾಲ್ಕಾಸ್ ಸುರಿದು
ಊಟವ ಮಾಡು
ಸಾಗದು ಬದುಕು
ಬರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ

ಮ್ುಷ್ಟಾನ್ಹವು ಸಿಕ್ಕರೆ
ನಿನದೇ ಪುಣ್ಯ
ಹೊಟ್ಟೆಯು ಕೆಡದಿರೆ
ನೀನೇ ಧನ್ಯ