ನಾ ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸೀನಿ ಅಂದ್ರೆ….
ಪಾವು, ಚಟಾಕು, ಸೇರು, ಕೆ.ಜಿ ಹೀಗೆ
ಎಷ್ಟೇ ತೂಕ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಮುಗ್ಯಾಂಗಿಲ್ಲ…
ಮಿ.ಲಿ, ಸೆಂ.ಮೀ, ಮೀ. ಕಿ.ಮೀ.. ಅಂದ್ರೂ
ದಾರಿ ಸವೆಯಾಂಗಿಲ್ಲ..
ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಅಳೆಯಾಕ್ ಬರಾಂಗಿಲ್ಲ..
ಏನಿದ್ರೂ ಕೆ.ಬಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಜಿ.ಬಿ, ಟಿ.ಬಿ , ಪಿ.ಬಿ… 
ಕೊನೆಗೆ Zಬಿ ಗಟ್ಲೆ ಅಳಿ ಬೇಕು..
ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ… ನಿನ್ನ ಈ ಸಿವ ಅಲ್ಲ.. ಆ ಸಿವಾನೇ ಮೆಚ್ಕೊ ಬೇಕು… 
%d bloggers like this: