ನಡುರಾತ್ರಿಯೂ ಸೂರ್ಯನ ನಾಚಿಸುವ
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಕು
ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲನ್ನೂ
ಕಳೆದವರ, ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ತವರಿದು
ಗಜಿಬಿಜಿ ಗಜಿಬಿಜಿ ಗೊಣಗುವ ಗೂಡಿದು
ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೇಸ್ತು ಬಿದ್ದವಗೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವಗೆ,
ಕೊಕ್ಕರಿಸಿ ಕೂರಬಲ್ಲವಗೆ, ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರುವ 
ಕನಸು ಕಂಡವಗೆ ತಂಗುದಾಣವಿದು
ಅದೋ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವರಿಲ್ಲ,
ಇದು ಶಾಂತ ನಿಲ್ದಾಣಎಚ್ಚರದಿಂದೇರುವುದು
ಉಚಿತ ವ್ಯವಧಾನ