ಕವಿತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತವೆ
‍ಯೋಚನೆ ತಾ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ…