ಆರಿಸಿ ತೂರಿಸಿ ಆಯ್ದು
ಹರಡಿ ಜರಡಿಯ ಹಿಡಿದು
ಒಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಕಾಸಿ ಕಣಜವ
ತುಂಬಿಸಿ, ಕಾದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ
ಬರಿದಾಗಿಸದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿವಂತೆ
ತಿಂದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಂಚಿ
ಇಹದ ಇರುವನ್ನು ಆಯ್ದು
ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಬಟ್ಟರೆ
ಜೀವ ಜಗಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನುವುದು…
ರಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಕಸರತ್ತು
ಕಲಿತು ತಾಲೀಮು ನೆಡೆಸುವುದೇ
ಗುಟ್ಟು – ಗಮ್ಮತ್ತು