ಗುಳಿಗೆಯ ನುಂಗಿದ ಗಳಿಗೆ
ಶುರುವಾಯ್ತು… ತಲೆಯ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ…
ಸರಿ ನಾ ಸರಿದೆ ನಿದ್ರಾದೇವಿಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ….
ಶುಭರಾತ್ರಿ 🙂