ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿಸಬಹುದು
ಹತ್ತುಹಲವು ಕಿಂಡಿಗಳ ಮೆರೆತು ಬದುಕಬಹುದು
ಮತ್ತೇನೋ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿದರದನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡುಬಹುದು
ಹೌದು.. ಇದೊಂತರ ಮಾಯಾಕಿಂಡಿ…

%d bloggers like this: