ಎಳೆ ಎಳೆ ಚಿಗುರೆ
ಅರಳಲೆ ಚಿಗುರೆ
ಅರಳುತ ನೀನು
ನಗೆಲೇ ಚಲುವೆ…

ಚಿತ್ರ: ಅರವಿಂದ

%d bloggers like this: