ಚಿತ್ರ:- ಅರವಿಂದ
ಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿ ನಾಮಕರಣ :- ರವಿ

ಚಿಟ್ ಚಿಟ್ ಅಂತ ಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿ
ಕೂತಿತಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ…
ಕಾಳಿಗೆ ಕಾದು ಕುಂತಿತ್ತು
ಕ್ಯಾಮೆರ ಸೆರೆಯಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು..

%d bloggers like this: