ನಯನ ಸಾಲದು ನಮಗೆ
ಸೃಷಿಯ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ,
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಾಳೆಗೆ