ಜಿ. ಟಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ಆಕಾಶದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ಸೇರಿವೆ. Ashoka Vardhana ಅವರ ಅತ್ರಿ ವಿ-ಪುಸ್ತಕಗಳ ತೆಕ್ಕೆಯಿಂದ. #kannada #gtn #science