ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳ ನಡುವೆ
ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೆಡೆ ಎಂದಿತು ಜ್ವರ
ಮುಖದ ಮುಂದಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕರ
ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯ ತಡೆ ಒಡನೆ

ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಗ್ಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸುರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು
ಮೈ ಬಿಸಿ ಆದೊಡನೆ ನೆಲ ಅದುರಿತ್ತು
ಈ ಜ್ವರದ ನೆರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು…

%d bloggers like this: