ಕರಣ ಕೇಳಿದ ದನಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಬ್ದನನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು
ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ ಬೇಡಿ..
ಶ್ರಾವಣದ ಕೋಗಿಲೆಯ ದನಿಯಂತೆ ಇಂಪು
ನನ್ನೆದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತದು ತಂಪು!!