ಆ ತುಂಟ ನಗು
ತಿಳಿನೀರ ಮೇಲೆ
ಅಲೆಗಳನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದೆ

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕಲರವವ ಕೇಳಿಸಿದೆ

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ಅಲುಗದ ನನ್ನ
ತಟ್ಟಿ ತೂಗಿಸಿದೆ

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ನಗದೇ ಇದ್ದ
ನನ್ನೂ ನಗಿಸಿದೆ

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು
ತೂರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..
– ನೀ ನಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ?

ಚಿತ್ರ:- ಪವಿತ್ರ ಎಚ್