ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ
ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ
ನೀ ನನಗೆ ಸಿಗದೆ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ
ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ
ನನಸೋ ಕನಸೂ ಕೊನೆಗೆ
ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ