ಮಾತನಾಡಲಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ತನ್ನದೇ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ, ಉಸುರುವ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅನುಭವಿಸುವ
ಭಾಷೆ – ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು

‍ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಕುಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು
ಎತ್ತರದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ
ತಲುಪಿ – ಅದನ್ನೆದಿರಿಸಲು ಉತ್ತರವಾಗಬಲ್ಲದು
ಭಾಷೆ – ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು

ಮೂರು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಚಂದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬದುಕು – ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ
ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ – ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು
ಭಾಷೆ – ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು

ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಬೈದರೂ ತಪ್ಪು,
ಉಸಿರೆತ್ತದಿದ್ದರೆ ಉದರ ದಹಿಸಿ ಕುಸಿಯುವೆ
ಮನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಕಸುವು
ಭಾಷೆ  – ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು

ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಿಗೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯದ
ಪರಮಾವಧಿಗೆ, ತುಳಿಯುವ, ಹಳಿಯುವ,
ಬೆಳಕು ಮತ್ತು  ಕಸಿಯುವ ಹುನ್ನಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು
ಭಾಷೆ  – ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು