ಅಧಿಪತಿಯ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನದ
ಕಸರತ್ತಿಗೆ ರತ್ನ ಕವಚದ ವಸ್ತ್ರ 
ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೂ ಮಿನುಗು
ಬೆಳಗಿನ ಅಂಚು
ಮಧ್ಯೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ನೋಡಿ ನಲಿವ
ನಾವು ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳ ದಂಡು
ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಬದುಕು