ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ದಿನ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತು

ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು
ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತು

ಮಾತು ಮುಗಿಸುವುದರಲ್ಲೇ
ಮುಗಿದಿತ್ತು ದಿನ
ಈಗ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ ಮಾತು….

%d bloggers like this: