ವರುಷ ವರುಷಕೂ ಬರುವ ಯುಗಾದಿ
ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ
ನೆಯ್ದು ಕೊಡು ಯುಗಾದಿ

ಹೊಸ ದಿರಿಸ ತೊಟ್ಟ ಆ ಮಗುವಿನ
ನಗು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುವಂತೆ
ನಗುವಿನ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡು ನನಗೆ

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀನು ಬರುವಾಗ
ಹೊತ್ತು ತರುವ ಆ ಸಂತೋಷ
ವರ್ಷವಿಡೀ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ

ಸಂತೆಯಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ
ಆ ಹೂವ ಪರಿಮಳ ವರುಷ ಪೂರಾ
ಕಂಪ ತರಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ

ಹೊಂಗಿರಣದ ಆ ನೇಸರನಿಗೂ
ಒಬ್ಬಟು ಬಡಿಸಿಕೊಡುವ
ಹೊಸ ಬೆಳಕ ತೋರು ನೀನಿಲ್ಲಿ

ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ
ಬಾಳ ಸವಿ ಮಿಶ್ರಣವ
ತೂಗಿ ತೋರೆಲೆ ನೀನು
ಯುಗಾದಿ..

– ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಕೃತಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು