ರತ್ನನ್ ಪದಗಳ ಕೇಳಿ ನನ್ಗೆ
ಮತ್ನಾಗ್ ತೂರ್ದಂಗಾಯ್ತು..
ಕೂತಲ್ಲಿಂದ್ಲೇ ಜೋರಾಗ್ ನಗ್ತಾ
ನನ್ ಮನ್ದ ಕದ್ವ ತಟ್ದಾಂಗಾಯ್ತು…

%d bloggers like this: