ಅ‍ದು ಚೆಂದ‍ ಇದು ಚೆಂದ ‍ತೆಗಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದ‍ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹದಾನಂದ‍ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮದೇ ‍ಎಂದ ಶಿವ ಪರಮಾನಂದ!