ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ…
ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವು ಹಾದುಹೋದರೆ ಸಾಕು…