ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್

ಸಂಕ್ರಾತಿಯ ಈ ಸಂಜೆಯಲಿ


ಓಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತಿನಲಿ
ವರುಷದ ದುಡಿತವು ಮುಗಿಯಿತು ಇಂದು
ಹೊಸ ವೇಷವ ಧರಿಸುವ ಇಂಗಿತವು
ಬಸವನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯಿತು ನೋಡು
ಓಡಿವೆ ಉರಿಯುವ ಕಿಚ್ಚಲಿ ನೋಡು
ಮೈಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿತೊ ಎಂದೋ
ಹಬ್ಬದ ಸುಗ್ಗಿ ಉಂಡೆವೊ ಎಂದೋ
ರೋಗವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವುದು
ದೃಷ್ಟಿಯನಿದು ನೀವಾಳಿಪುದು
ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಉಂಟು
ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಉಂಟು
ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬವ ಕೊಂಡಾಡಿ
ವರುಷದ ಪೂರಾ ಹಾಯಾಗಿರಿ