ನೀಲಾಕಾಶದ ಜೀವ ಜಾಲ
ಹಾರುತ್ತಲೇ ಸಾರಿದೆ ನೀ
ಜಗಕೆ ಬಾನ ಅಂತರಾಳ

ಚಿತ್ರ:- ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಶೃಂಗೇರಿ