ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲೆ ನಿನ್ನ
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹಡಗಿನಲಿ
ಜಗವನರಿಯಲು ಚಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ