ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಹೋಗಿ
ಫ್ಲಾಶ್ ಹೊಡೆದಂತಾಯ್ತು…
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳ
ಲಿಸ್ಟು ಮುಂದಾಯ್ತು…